Registrace ochranné známky

your partner for registration of trademarks
+420 596 11 22 33

Nebezpečí pro majitele a přihlašovatele ochranných známek Společenství

Vzhledem k tomu, že množství registrací ochranných známek Společenství českými subjekty neustále narůstá (mimo jiné i díky službám serveru www.trademarks.cz), je stále větší množství českých subjektů ohroženo nebezpečným podvodným jednáním, jemuž v současné době čelí vlastníci a přihlašovatelé ochranných známek Společenství. Všechny současné i budoucí vlastníky těchto známek bychom chtěli tímto článkem varovat a uchránit je tak před finanční ztrátou v řádech stovek až tisíců Euro.          V poslední době bylo zaznamenáno množství případů, kdy vlastníkům zapsaných ochranných známek Společenství, a přihlašovatelům známek, o nichž zápisné řízení před Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) teprve probíhá, došla nabídka ze strany různých soukromých subjektů k zařazení ochranné známky do jejich databází, většinou za poplatek ve výši 1300,- až 1600,- Euro. Vesměs se jedná o subjekty, které různými způsoby využívají symboly, podobné symbolům, užívaným OHIM nebo dalšími institucemi Evropské Unie, přičemž laikovi může vzhled a úprava těchto nabídek připomínat oficiální dopisy z OHIM.

Ve všech případech se jedná o soukromé subjekty, a zařazení ochranné známky do jejich databáze nemá žádné právní důsledky ve vztahu k registračnímu procesu nebo k právní síle zapsané ochranné známky. Tyto subjekty zneužívají neznalosti známkoprávní problematiky vlastníků ochranných známek a jejich zaměstnanců, případně i jazykové bariéry, a prostřednictvím podobnosti s oficiálními přípisy OHIM se snaží vzbudit dojem, že se jedná o další správní poplatek, který je nutno za ochrannou známku zaplatit.

V těchto dopisech bývá (pochopitelně drobným písmem) uvedeno, že uhrazením požadované částky vlastník známky popsanou nabídku v plném rozsahu akceptuje. Šance dosáhnout vrácení takto zaplacených peněz je prakticky nulová - prokazovat podvodný úmysl rozesílatelů těchto výzev je obtížné, protože většinou je chybou vlastníka známky, že požadovanou částku zaplatil, aniž by si řádně přečetl text, případně se poradil se svým právním zástupcem.

Rozesílateli výzev tohoto druhu jsou organizace (pravděpodobně fiktivní), zejména ze zemí západní Evropy a z USA, s názvy jako:

 

-          FIPTR - Service - Federated Institute for Patent & Trademark Registry (USA)

-          IBIP - International Bureau for Intellectual Property (USA)

-          WIG - Wirtschaftszentrale Für Industrie und Gewerbe AG (Švýcarsko)

-          Trademark Publisher GMBH (Rakousko)

-          EIEC European Institute for economy and Commerce (Belgie), a další.

 

K tomuto problému zveřejnil na svých stránkách varování i OHIM, lze jej nalézt pod následujícím odkazem:

 

http://oami.europa.eu/en/office/adhoc/warning2.htm

 

Vlastnictví k ochranné známce vzniká ve všech zemích EU na základě veřejnoprávního aktu, kterým je rozhodnutí příslušného registračního úřadu (v případě známek Společenství OHIM, v případě českých národních známek pak Úřad průmyslového vlastnictví). K tomu, aby se známkou byla spojena všechna práva, která jejímu vlastníkovi náleží, není třeba ingerence žádné další osoby (s výjimkou známkoprávního zástupce, který většinou zastupuje vlastníka známky v řízení o zápisu známky do rejstříku a následně v komunikaci s úřadem po dobu platnosti známky). Jakoukoli komunikaci, týkající se ochranné známky Společenství proto může vlastník známky vést buďto přímo s OHIM, nebo se svým známkovým zástupcem. Pouze od těchto dvou subjektů také může obdržet výzvu k úhradě správních poplatků za registraci, nebo za prodloužení platnosti známky (končí-li známce 10-letá doba ochrany po podání přihlášky). Jakékoli platby správních poplatků ve věci registrace ochranných známek se platí na jeden ze dvou účtů OHIMu u banky Banco Bilbao Vizcaya, nebo LA CAIXA, úhrada správního poplatku na jiný účet není možná.

            Stojí za upozornění, že jeden z našich klientů zachytil obdobnou výzvu, zaslanou organizací IBIP - International Bureau for Intellectual Property (na částku 1537,10 Euro).

            Byly rovněž zaznamenány podobné výzvy, adresované i vlastníkům národních ochranných známek. V takovém případě jde však spíše o výjimečné případy, protože komunikace s UPV probíhá v češtině, riziko ze strany zahraničních, cozojazyčných subjektů je tedy podstatně nižší. V případě výzev vlastníkům ochranných známek Společenství jde však o zcela systematické a organizované podvodné jednání, jemuž skutečně může být vystaven každý, kdo ochrannou známu Společenství přihlašuje nebo už nějakou vlastní. V rámci zastupování klientů našeho serveru www.trademarks.cz se nám v posledních měsících podařilo zachytit několik podobných výzev, a včas na hrozící riziko upozornit.

            Doporučujeme tedy všem vlastníkům i přihlašovatelům ochranných známek, a zejména pak ochranných známek Společenství, aby velice pozorně kontrolovali veškerou poštu i faxovou komunikaci, kterou ve věci svých ochranných známek obdrží, a veškerou takovou komunikaci, odeslanou třetími osobami, konzultovali se svým právníkem či patentovým zástupcem.

 

 

Autor: Petr Mališ

Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, ochrannými známkami (vedoucí sekce www.trademarks.cz ) a rovněž obchodním a pracovním právem.

Kontakt

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz   Osoby odpovědné za sekci Trademarks.cz: Mgr. Petr Mališ e-mail: malis@lawyer.cz

kde nás najdete
© trademarks.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz