Registrace ochranné známky

your partner for registration of trademarks
+420 596 11 22 33

Proč registrovat ochrannou známku?

Co je to ochranná známka a jaké jsou její druhy? Jak má znít či vypadat ochranná známka? K čemu ochranná známka slouží a má vůbec smysl si ji registrovat? Může mě ochránit před konkurencí a jejím nekalosoutěžním jednáním? Co se stane, pokud dojde k zásahu do práv k ochranné známce a na co mám nárok? Na tyto otázky se pokusí následující článek poskytnout odpovědi.Co je ochranná známka
Ochranná známka je označení tvořené slovem nebo obrázkem či jejich kombinací (logo) nebo i tvarem výrobku s potiskem. Toto označení se může vázat k určitým výrobkům, službám, názvu společnosti nebo doméně. Existují 3 druhy ochranných známek, a to:
 • slovní: slovní označení v běžném písmu (názvy firmy, výrobků, služeb, reklamní slogany atd.)
 • obrazové: tvořeny kresbou (abstraktní loga)
 • kombinované: kombinace slov a kresby (loga)
 • prostorové: např. láhev s etiketou
 
Ochranná známka se vždy vztahuje na konkrétní území podle toho zda se jedná o ochrannou známku:
 • národní: ochranná známka platí v České republice, registruje se u Úřadu průmyslového vlastnictví - poplatek 5.000,-Kč
 • mezinárodní: ochranná známka platí v určené zemi, registruje se u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě (OMPI) - poplatek individuální dle země ochrany
 • Společenství (EU): ochranná známka platí v Evropské unii, registruje se u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) – poplatek 900 EUR za podání přihlášky zahrnující 3 třídy výrobků a služeb a za zápis 850 EUR.
 
Stejně tak před podáním přihlášky ochranné známky je nutné vymezit výrobky a služby, pro které má být ochranná známka zapsána. Pro zatřídění slouží tzv. Niceské třídění výrobků a služeb, obsahující celkem 45 tříd. Proto rovněž není výjimkou, aby existovalo vedle sebe vícero shodných ochranných známek zapsaných pro různé výrobky a služby (např. orbit pro žvýkačky a orbit pro SW služby).
 
V dalším textu se budu věnovat výhradně zápisu národní ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví.
Podmínkou pro zápis ochranné známky je, aby zápisu navrhovaného znění či vyobrazení nebránila absolutní nebo relativní zákonná překážka.
Absolutní překážky představuje mimo jiné označení:
 • které nemůže tvořit ochrannou známku (ochrannou známkou může být pouze označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby),
 • které nemá rozlišovací způsobilost (např. druhové označení – „právní služby“, „reklamní agentura“ apod.),
 • které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností ,
 • které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,
 • které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby,
 • jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.
 • pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; to neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.
 
Nejčastější vadou navrhované ochranné známky je nedostatek rozlišovací způsobilosti. Lze doporučit, aby pokud bude navrhována kombinovaná ochranná známka, aby logo bylo tzv. tažným prvkem ochranné známky, tj. dominantní ve vztahu k druhovému textu. Stejně tak je možné doplnit druhový text např. názvem firmy.
 
Podáním přihlášky ochranné známky vzniká přihlašovateli tzv. právo přednosti. Toto právo znamená, že žádný jiný subjekt si po datu podání přihlášky nemůže registrovat shodnou ochrannou známku. Existence práva přednosti v důsledku podání přihlášky ochranné známky neznamená právo požadovat po jiné osobě, aby se zdržela užívání shodného označení formou registrace domény a jejího užívání. Ochranná známka totiž požívá ochrany teprve ve stavu kdy je registrována, a pokud není, pak je rozhodující zda registrace bude nebo nebude úspěšná.
 
Pokud zápisu ochranné známky nebrání absolutní překážky, pak Úřad průmyslového vlastnictví zveřejní na své Úřední desce ochrannou známku, a to na dobu 3 měsíců. V této době mohou třetí osoby podávat v rámci námitkového řízení své námitky proti znění navrhované ochranné známky. Tyto námitky pak představují relativní překážku zápisu ochranné známky.
 
Relativní překážky představují námitky Úřadu průmyslového vlastnictví podané zejména:
 • vlastníkem starší ochranné (národní, mezinárodní, Společenství či všeobecně známé) známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou,
 • tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře (např. spekulativní zápisy)
Zákon zná i další relativní překážky, ale ty nejsou tak časté jako shora uvedené.
 
 
Proč registrovat ochrannou známku?
Ochranná známka má dvě základní funkce:
 • rozlišovací (propagační): umožňuje identifikaci subjektu, jeho výrobků či služeb na trhu,
 • ochranná: brání třetím osobám používat stejné označení, důkazní prostředek
Je tedy zřejmé, že pokud je na trh uveden nějaký výrobek nebo služba, která nese specifické označení, pak je vhodné mít tento název chráněn vždy ochrannou známkou již před uvedením na trh. Stejně tak originální reklamní slogan si zaslouží známkoprávní ochranu. Nejčastějšími registrátory jsou farmaceutické společnosti, které na trh uvádějí nové léky, potravinové doplňky či doplňky stravy.
Lze však doporučit každé firmě užívající logo nebo distribuující výrobky či poskytující služby se specifickým označením, aby měla toto označení chráněné ochrannou známkou.
Důvodem takového postupu je zejména nabytí práv z ochranné známky, a to
 • výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna.
 • právo používat spolu s ochrannou známkou značku ® (anglicky registered) nebo značku ™ (anglicky trade mark).
 • zákaz třetích osob v obchodním styku (na trhu) bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat
-         označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,
-         označení, u něhož existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,
-         označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.
V případě, že je registrována ochranná známka, pak je možné se vedle šíření shodných či zaměnitelných výrobků a služeb, domáhat zákazu registrace či zrušení registrace shodné či zaměnitelné ochranné známky, obchodní firmy, nebo doménového jména.
Práva vlastníka ochranné známky plynoucí ze zápisu trvají 10 let ode dne podání přihlášky a vlastník své právo prokazuje výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu.
 
Účelem registrace ochranné známky je tedy individualizace vlastní firmy, vlastních výrobků či služeb. Je nutné brát v úvahu, že spotřebitel se orientuje zejména podle individuálních označení výrobků a služeb nebo firmy.  Ochranná známka vytváří dobré jméno na trhu kde se stejných či podobných firem, výrobků či služeb objevuje celá řada.
Dalším účelem registrace ochranné známky je obrana před nekalosoutěžním jednáním konkurence. Nejčastějšími nekalými praktikami konkurence jsou nebezpečí vyvolání záměny, parazitování na pověsti, klamavá reklama nebo naplnění samotné generální klauzule nekalé soutěže. Toto jednání může mít podobu používání podobných názvů výrobků a služeb, užívání podobného a zaměnitelného názvu firmy nebo doménového jména.
 
 
Právní obrana při porušení práv z ochranné známky
Vlastník ochranné známky je při neoprávněném zásahu do svých práv oprávněn se domáhat:
 • zdržení se porušení nebo ohrožení jeho práva,
 • odstranění závadného stavu,
 • přiměřeného zadostiučinění v penězích při vzniku nemajetkové újmy,
 • náhrady škody ve formě skutečné škody či ušlého zisku,
Vedle toho je oprávněn vlastník ochranné známky podat trestní oznámení pro trestný čin porušování práv k ochranné známce.
 
 
Závěr
Závěrem lze uvést, že z hlediska vytváření dobrého jména firmy na trhu a zvyšování prodeje výrobků a služeb je individualizace pomocí ochranné známky klíčová. Stejně tak preventivní i následná právní ochrana je při zaregistrované ochranné známce daleko účinnější.
Více se o registraci ochranných známek lze dozvědět na internetových stránkách www.trademarks.cz
 
Autor: Lukáš Jansa
Autor působí jako advokát v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména obchodním právem, problematikou pracovněprávních vztahů v oblasti IT a internetovým právem. Autor publikuje z oblasti IT a obchodního práva v odborném časopise IT Systems, Právní rozhledy a na stránkách pravoit.cz.
Kontakt

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz   Osoby odpovědné za sekci Trademarks.cz: Mgr. Petr Mališ e-mail: malis@lawyer.cz

kde nás najdete
© trademarks.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz